Права и дужности ученика

IX ПРАВА И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА

Права ученика

Члан 44

Гимназија обезбјеђује ученику сљедећа права:

1. да на почетку школске године добије упутство које садржи права и обавезе ученика;

2. на квалитетан образовно-васпитни рад (наставу);

3. да искаже мишљење о раду наставника;

4. да тражи комисијску провјеру свога знања у току трајања наставе;

5. да подноси приговор на оцјену на крају класификационог периода, наставне године или на испиту;

6. да учествује у изради упутства које садржи његова права и обавезе;

7. на благовремену и потпуну информацију о својим правима и обавезама;

8. на заштиту од свих врста насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања;

9. на одсуствовање из Гимназије, уз најаву и сагласност родитеља односно старатеља, у трајању од пет радних дана у току наставне године;

10. на учествовање у обликовању садржаја стручних екскурзија и других облика образовно-васпитног рада;

11. поштовање индивидуалних и развојних посебности;

12. посебне припреме за разне врсте такмичења;

13. изражавање мишљења и просљеђивање мишљења управи Гимназије;

14. и другу права у складу законом и Статутом.

 

Дужности ученика

Члан 45

Ученик има дужност да:

1. редовно, марљиво и савјесно ради на усвајању знања и стицању опште културе;

2. се придржава школских прописа, савјета, упутстава и одлука наставника, директора и органа Гимназије;

3. уредно похађа наставу;

4. благовремено правда изостанке;

5. за вријеме трајања часа не омета извођење наставе и рад у одјељењу;

6. за вријеме трајања часа не напушта час без претходно добијеног одобрења наставника;

7. се према наставницима опходи пристојно;

8. поштује личност других ученика и његује другарске и хумане односе;

9. чува имовину Гимназије;

10. његује чистоћу и естетски изглед школских просторија;

11. учествује у дежурствима у Гимназији;

12. поштује правила школског, односно кућног реда;

13. уредно обавјештава родитеље о резултатима свог учења и владања и преноси поруке одјељјенског старјешине;

14. брине о личној хигијени и чува личне ствари и одјећу.

15. и друге дужности у складу са законом и Статутом.

У току наставне године, ученику није дозвољено да: изазива тучу, или учествује у тучи; користи алкохол, опијате или наркотичка средства; фалсификује јавне исправе и школску евиденцију; уноси оружје, оруђе, или друго средство којим се може нанијети озљеда, или угрозити живот ученика и радника Гимназије, или нанијети штета школској имовини; неовлашћено узима туђе ствари и школску имовину; у Гимназији изазива националну и вјерску нетрпељивост; се политички организује и дјелује у интересу неке политичке странке.

Одговорност за учињену штету

Члан 46

Ученик који учини штету у Гимназији дужан је да ту штету накнади.

Одговорност ученика за учењену штету, висину и начин накнаде штете утврђује комисија која има три члана.

Ученик, односно родитељ или старатељ ученика има право приговора Школском одбору на одлуку комисије, у року од три дана од дана достављања одлуке. Одлука Школског одбора је коначна

Комисију, из става 2 овог члана, именује директор Гимназије, на период од једну школску

годину.

Ученик који је одговоран за учињену штету, односно његов родитељ или старатељ, може о свом трошку накнадити учињену штету, или утврђени новчани износ уплатити на жиро рачун Гимназије.

Уколико ученик, односно родитељ или старатељ, не накнади штету, Гимназија може покренути поступак код надлежног суда за накнаду штете.

Ученички парламент

Члан 47

У циљу развијања иницијативе, самосталности, дисциплине и одговорности ученика за успјех у савладавању свих облика образовно-васпитног рада, развијања осјећаја припадности колективу и властите важности за функционисање заједнице и поштовања правила школског односно кућног реда, у Гимназији се образује Ученички парламент.

Ученички парламент, из става 1 овог члана, чине ученици свих одјељења Гимназије.

Начин рада

Члан 48

Ученички парламент ради и одлучује на сједницама. Сједнице се одржавају по потреби.

Сједнице Ученичког парламента сазива и њима руководи предсједник Ученичког парламента, којег бира Ученички парламент између предложених кандидата.

Предсједник Ученичког парламента се бира на период од једну годину. Ученички парламент одлучује већином гласова присутних чланова.

Ученички парламент по правилу одлучује јавним гласањем, односно тајним гласањем када се за тајни начин гласања изјасни више од половине присутних чланова Ученичког парламента. Организација и начин рада Ученичког парламента ближе се уређује правилима.

Овлашћења

Члан 49

Ученички парламент је овлашћен да:

1. учествује у припреми упутства о правима и обавезама ученика ;

2. искаже мишљење о раду наставника и стручних сарадника и прослиједи га управи Гимназије;

3. подноси приговор у вези са образовно-васпитним радом у Гимназији;

4. учествује у обликовању садржаја стручних екскурзија и других облика образовно-васпитног рада;

5. учествује у одржавању и уређивању школске средине, естетског и хигијенског уређења Гимназије;

6. учествује у организовању и припреми школских свечаности, приредби, ликовних и других изложби и сл;

7. учествује у акцијама солидарности, сакупљања секундарних сировина и уређења околине;

8. има и друга овлашћења, у складу са законом и Статутом.

Представници Ученичког парламента имају право да учествују у раду стручних органа Школе кад се расправља о питањима која су од интереса за ученике (ученички стандард, слободне активности).

Из Статута Гимназије „Петар I Петровић – Његош“

Advertisements
Categories: Разно

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: