Balša Vukčević nagrađen na državnom takmičenju recitatora

Balša Vukčević

Balša Vukčević

Balša Vukčević, učenik III-2 odjeljenja naše škole, osvojio je drugu nagradu u kategoriji srednjih škola na prvoj državnoj smotri recitatora u Beranama.

U organizaciji JU „Centar za kulturu“ Berane, a u saradnji sa Opštinom Berane i Ministarstvom kulture Crne Gore održana je prva državna smotra recitatora, na kojoj su učestvovala 34 takimičara iz trinaest crnogorskih gradova, koji su nastupili u tri kategorije.

Ži­ri u sa­sta­vu, prof. dr So­nja To­mo­vić Šun­dić, glu­mi­ca Katarina Krek i knji­žev­nik Mi­šo Ko­rać, od­lu­čio je da u ka­te­go­ri­ji naj­mla­đih, uz­ra­sta od pr­vog do še­stog raz­re­da pr­vo mje­sto pri­pad­ne Pe­t­ru Vla­ho­vi­ću iz Pod­go­ri­ce, dru­go nje­go­vom su­gra­đa­ni­nu Vu­ku Ču­ro­vi­ću, dok je tre­će mje­sto osvo­ji­la Ana­sta­si­ja Mar­ko­vić iz Nik­ši­ća. U sred­njoj ka­te­go­ri­ji, od še­stog do de­ve­tog raz­re­da naj­bo­lja je bi­la Ta­tja­na Mi­ju­ško­vić iz Pod­go­ri­ce, dru­go mje­sto osvo­ji­la je Na­ta­ša Mi­lić iz Berana, dok je tre­će mje­sto pri­pa­lo je Ami­ru Ša­lji iz Nik­ši­ća. U kon­ku­ren­ci­ji sred­njo­ško­la­ca naj­bo­lji je bio Šuć­ro Madž­galj iz Bijelog Polja. Bal­ša Vuk­če­vić iz Da­ni­lov­gra­da osvo­jio je dru­go mje­sto, a tre­će Šej­la Pej­či­no­vić iz Pla­va .

Za sve uče­sni­ke tak­mi­če­nja or­ga­ni­za­tor je obez­bje­dio di­plo­me i knji­ge dok su prv­pla­si­ra­ni­ma pri­pa­le i rob­no-nov­ča­ne na­gra­de.

IMG_1190

Advertisements
Categories: Новости

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: