Pravilnik o radu Savjeta roditelja

Na osnovu člana 74 i člana 95 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju Republike Crne Gore, i člana 39, 40, 41, 42 i 43 Statuta JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ – Savjet roditelja JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ na sjednici održanoj _____________. godine, donio je

 

 

P R A V I L N I K
O  RADU SAVJETA RODITELJA

JU GIMNAZIJE „Petar I Petrović Njegoš“

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom se bliže određuje način rada Savjeta roditelja JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš “- Danilovgrad.

 

Član 2.

Radi organizovanog ostvarivanja interesa roditelja, u Gimnaziji se obrazuje Savjet roditelja (u daljem tekstu Savjet).

 

 

NAČIN IZBORA I RUKOVOĐENJE

 

Član 3.

Savjet čine predstavnici roditelja učenika svakog odjeljenja, kojega roditelji izaberu javnim glasanjem na roditeljskom sastanku odjeljenja.

U Savjet roditelja ne može biti izabran nastavnik-roditelj učenika Gimnazije, roditelj učenika završnog razreda Gimnazije, kao i zaposleni u državnim organima i organizacijama nadležnim za poslove obrazovanja i vaspitanja.

 

Član 4.

U cilju efikasnijeg rada Savjet formira operativno tijelo-Radnu grupu koju sačinjavaju: predsjednik Savjeta, jedan član Školskog odbora, i tri člana Savjeta.

 

Član 5.

Sjednice Savjeta saziva i radom sjednice rukovodi predsjednik Savjeta.

Sjednice se sazivaju najmanje dva puta godišnje.

Izbor predsjednika Savjeta obavlja se javnim glasanjem, većinom prisutnog broja članova Savjeta, na prvoj sjednici konstituisanja Savjeta, koju saziva direktor Gimnazije.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Savjeta zamjenjuje član radne grupe koga predsjednik Savjeta ovlasti.

 

MANDAT

 

Član 6.

Predsjednik i članovi Savjeta biraju se na dvije školske godine.

Član Savjeta roditelja može biti opozvan prije isteka mandata ako savjesno ne vrši svoju dužnost, ili je vrši na način koji je u suprotnosti sa zakonom i Statutom škole.

Članu Svjeta roditelja može prestati mandat prije isteka vremena na kojie je izabran ukoliko tri puta uzastopno neopravdano odsustvuje i na lični zahtjev, o čemu se rukovodstvo Škole pisanim putem obavještava sa ciljem da savjetu dostavi imena novih članova Savjeta.

Članu Savjeta automatski prestaje mandat kada njegovo dijete izgubi status redovnog učenika Gimnazije.

Novoizabranom članu Savjeta mnandat traje do isteka mandata prethodnog člana.

O opozivu člana Savjeta odlučuje Savjet.

 

NADLEŽNOST SAVJETA

 

Član 7.

Savjet roditelja:

 1. bira predstavnike roditelja u Školski odbor;
 2. daje mišljenje o predlogu godišnjeg plana rada Gimnazije;
 3. razmatra izvještaj o radu Gimnazije;
 4. daje mišljenje u vezi sa pitanjima koja se tiču prava učenika;
 5. učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta
 6. razmatra uslove za ostvarivanje ekskurzija, organizaciju ljetovanja i zimovanja učenika, raznih oblika rekreacije, boravka u prirodi i dr. Daje mišljenje na program organizacije ekskurzija učenika, ;
 7. razmatra interne i eksterne izvještaje o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada Gimnazije;
 8. razmatra prigovore roditelja i učenika u vezi sa obrazovno –vaspitnim radom, koji moraju biti dati u pisanoj formi i obrazloženi;
 9. razmatra usjeh učnika u učenju i vladanju i predlaže mjere za njihovo unapređenje;
 10. razmatra i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Gimnazije;
 11. učestvuje u rešavanju socijalnih problema djece (snadbijevanje udžbenicima , školskim priborom i sl);
 12. organizuje i sprovodi saradnju sa lokalnom zajednicom;
 13. organizuje i učestvuje u akcijama solidarnosti, sakupljanja sekundarnih sirovina i uređenja okoline;
 14. učestvuje u održavanju i uređivanju školske sredine, estetskog i higijenskog uređenja Gimnazije;
 15. učestvuje u organizovanju i pripremi školskih svečanosti, priredbi, likovnih i drugih izložbi i sl;
 16. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

 

NAČIN RADA

 

Član 8.

 

Savjet radi i odlučuje na sjednicima većinom prisutnih članova.

Savjet roditelja, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem. Izuzetno, na predlog 1/3 Članova Savjeta, o pojedinim pitanjima, Savjet roditelja može odlučivati tajnim glasanjem, kao i u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Sjednicama Savjeta mogu da prisustvuju direktor i pedagog Gimnazije, bez prava odlučivanja.

Savjet svoje predloge, stavove, pitanja i mišljenja upućuje Školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima Gimnazije.

Savjet za svoj rad koristi prostorije Škole.

 

KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU

 

Sjednice Savjeta su otvorene za javnost. Prisustvo sredstava informisanja mora biti najavljeno prije sjednice Savjeta.

U izuzetnim slučajevima Savjet, ako ocijeni da je to u interesu đaka, roditelja i Škole može odlučiti da je sjednica zatvorena za javnost.

Predsjednik je taj koji komunicira sa javnošću vezano za rad Savjeta i njegove odluke.

 

VOĐENJE ZAPISNIKA

 

Član 10.

Zapisnik sa sjednica Savjeta se vodi tako što se iskazuju samo zaključci, dogovori, stavovi, odluke a ne pojedinačne diskusije.

Ako član Savjeta želi da njegova diskusija uđe u zapisnik ista mora biti priložena.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Savjet svojim odlukama rješava pitanja koja nijesu definisana ovim Pravilnikom.

Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Savjetu.

 

Predsjednik/ca savjeta,

 

Advertisements
Postavite komentar

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: